rewitalizacja

Strona główna -> Rynek Górny -> Zakres Rewitalizacji

ZAKRES REWITALIZACJI:

 • uporządkowanie istniejącej zieleni wg projektu gospodarki zielenią,
 • usunięcie istniejącej nawierzchni placu, skonfekcjonowanie kamiennej, oryginalnej kostki brukowej porfirowej,
 • rozbiórka istniejących schodów żelbetowych przy Pałacu Przychodzkich,
 • wykonanie robót ziemnych, związanych ze zmianą podziemnej infrastruktury technicznej,
 • wykonanie przekładek, zabezpieczeń, demontaż nieczynnych przewodów instalacji podziemnej,
 • montaż podziemnej, projektowanej infrastruktury technicznej, niezbędny remont przyłączy do budynków, tworzących pierzeje rynku,
 • wykonanie zabezpieczeń, zasypów, podbudowy pod nową nawierzchnię rynku według projektowanego ukształtowania terenu,
 • wykonanie żelbetowych elementów tzw. małej architektury: schodów- przy Pałacu Przychockich, -basenu fontanny łącznie z urządzeniem zasilającym fontannę, schodów terenowych, murków – siedzisk,
 • wykonanie odwodnienia rynku, łącznie z odwodnieniem liniowym, szczelinowym, systemowym,
 • wykonanie nowych nawierzchni jezdnych, ciągów pieszych, płaszczyzny rynku, obrzeży, obwódek,
 • obłożenie płytami granitowymi schodów terenowych rynku, schodów terenowych wzdłuż pierzei południowej i zachodniej, murków,
 • obłożenie płytami kamiennymi z piaskowca schodów przy Pałacu Przychockich,
 • wykończenie fontanny,
 • montaż oświetlenia uzupełniającego, podświetlenia rynku, fontanny. Pałacu Przychockich, opraw podświetlających grupę rzeźbiarską górników,
 • uzupełnienie i nasadzenie szlachetnych gatunków roślin wg. projektu zieleni,
 • wykonanie i montaż elementów kutych stylizowanych, tablice informacyjne, oznaczenia uliczne, -pachołki regulujące ruch pieszy i kołowy, kratki spustowe. nakładki na studzienki instalacyjne, kosze na śmieci,
 • montaż siedzisk drewnianych na murkach kamiennych,
 • montaż rzeźbiarskiej grupy górników przytwierdzenie tablicy - płyty informacyjnej,
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej obrazującej przebieg prac i zawierającej opracowanie ich wyników w sposób umożliwiający identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć, zawierającej dokumentację powykonawczą techniczną i geodezyjną wraz z aprobatami technicznymi, atestami, oraz wszelkimi dokumentami wymaganymi prawem do odbioru,
 • opracowanie dokumentacji dotyczącej sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu robót budowlanych,
 • zabezpieczenie i ogrodzenie terenów stref I i II wyznaczonych przez MK.OZ dla przeprowadzenia ratunkowych badań archeologicznych w trybie nadzoru konserwatorskiego w trakcie realizacji inwestycji,
 • wyznaczenie miejsc dla przeprowadzenia sprawdzających odkrywek archeologicznych w celu zabezpieczenia ewentualnych reliktów pod płytą rynku - wg. wskazania konserwatorskiego.
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by UMIG WIELICZKA