rewitalizacja

Strona główna -> O projekcie

REWITALIZACJA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH, SKWERÓW I PLACÓW W CENTRUM MIASTA WIELICZKA


PODZIAŁ ZADANIA:

Przebudowa: Rynku Górnego - najważniejszego plac w mieście pełniącego funkcje reprezentacyjne i integracyjne,

Przebudowa ulic w obrębie zabytkowego centrum miasta: Daniłowicza, Górsko, Kilińskiego, Zamkowa, Sikorskiego, Plac Kościuszki, Bednarka,

Rewitalizacja: Placu Kościuszki - stanowiącego otoczenie dla najstarszego, zachowanego Szybu Regis,

Rewitalizacja: Placu Skulimowskiego - stanowiącego otoczenie dla zabytkowego Pałacu Konopków.


FINANSOWANIE ZADANIA:

Całkowita wartość projektu - 19 002 802,56 zł

Wydatki kwalifikowalne - 13 591 381,30 zł

Dofinansowanie ze środków dotacji rozwojowej (70%) - 9 513 966,91 zł

Budżet gminy (30%) - 4 077 414,39 zł

Wydatki niekwalifikowalne - 5 411 421,26 zł


ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA:

 • przebudowa nawierzchni płyty rynku, jezdni, krawężników, przebudowa chodników oraz parkingów
 • budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej, przebudowa sieci wodociągowej, gazowej, teletechnicznej, energetycznej
 • przebudowa nawierzchni alejek spacerowych, fragmentów  chodników, ciągów pieszo-jezdnych
 • budowa fontann
 • uporządkowanie zieleni (wycinka, dosadzenia drzew, cięcia konserwacyjne)
 • budowa i przebudowa oświetlenia
 • mała architektura

CELE PROGRAMU REWITALIZACJI:

 • zmiana estetyki publicznych przestrzeni,
 • wzbogacenie oferty kulturowej, turystyczno-rekreacyjnej i gastronomicznej miasta
 • poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych poprzez przebudowę nawierzchni, remonty elewacji obiektów, gospodarkę zielenią i ujednolicenie nośników informacji oraz remonty ciągów komunikacyjnych wraz z likwidacją barier architektonicznych,
 • zachowanie tożsamości miasta poprzez remont, konserwację i promocję obiektów pogórniczych oraz innych obiektów zabytkowych,
 • poprawa standardu życia mieszkańców poprzez rewitalizację i budowę nowych obiektów oświatowych i sportowo-rekreacyjnych oraz remont ciągów komunikacyjnych i usprawnienie połączeń,
 • poprawa oferty turystycznej poprzez adaptację terenów i obiektów pogórniczych na cele turystyki,
 • uatrakcyjnianie istniejącej trasy turystycznej oraz utworzenie trasy turystycznej na terenie miasta obsługiwanej przez przewodników;
 • stymulowanie rozwoju gospodarczego poprzez wprowadzanie nowych funkcji centrotwórczych oraz zaplecza hotelowo-sanatoryjnego i handlowo-gastronomicznego;
 • poprawa stanu środowiska poprzez budowę lub modernizację sieci wodno-kanalizacyjnych oraz renaturalizacja terenów zielonych i koryt rzecznych.
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by UMIG WIELICZKA